Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Maph s.r.o., IČ 40231844, se sídlem: Irkutská 97, Liberec (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Dlouhá 779, Liberec XXV, 46312, Tel: 485 164 062
  adresa: Vrtky č.p.79 – areál družstva,Vrtky u Všelibic, Tel: 605 219 453
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Společnost zpracovává os.ú., které mu poskytl sám odběratel nebo os.ú., které společnost získala na základě plnění objednávky.
 1. Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupné smlouvy.
 2. Kupní smlouvou se rozumí vystavená faktura na zboží nebo službu
 3. Společnost nijak dál os.ú. nevyužívá (nezasílá reklamní e-maily, netelefonuje s nabídkou zboží apod. )

 Účel zpracování osobních údajů

 1. Údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření kupní smlouvy, a to v tomto rozsahu: název subjektu, kontaktní telefon/e-mail, adresa, v případě plátce DPH i IČO a DIČ
 2. Údaje společnost získá od samotného zákazníka
 3. Při vlastním odvozu, není nutné zadávat identifikační údaje – všeobecný odběratel

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává os.ú. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 1. Po uplynutí této doby společnost údaje skartuje.

Kdo má kontakt s osobními údaji

 1. Zaměstnanci společnosti – fakturant, řidič, skladník
 2. Externí pracovník – účetní, řidič

Odběratel má právo:

 1. přístupu ke svým os.ú.
 1. na opravu os.ú.
 2. na výmaz os.ú.
 3. na omezení zpracování
 4. na přenositelnost údajů
 5. odvolat souhlas se zpracováním os.ú.
 1. podat stížnost u Úřadu pro ochranu os.ú. v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu os.ú..

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení os.ú..
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť os.ú. v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k os.ú. mají přístup pouze jím pověřené osoby.